ผู้ใช้งบการเงินและข้อมูล

ผู้ใช้งบการเงินและความต้องการข้อมูล
-ผู้ลงทุน เป็นเจ้าของเงินทุน รวมทั้งที่ปรึกษา ต้องการข้อมูลที่ช่วยในการพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนตากการลงทุน เพื่อตัดสินใจในการซื้อขายหรือถือเงินลงทุนนั้นต่อไป
-ลูกจ้าง ลูกจ้างรวมทั้งกลุ่มตัวแทน ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงและความสามารถในการทำกำไรของนายจ้าง ใช้ประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายค่าตอบแทน บำเหน็จบำนาญและโอกาสในการจ้างงาน
-ผู้ให้กู้ ต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการพิจารณาว่าเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะได้รับชำระเมื่อครบกำหนด
-ผู้ขายสินค้าและเจ้าหนี้อื่น ต้องการข้อมูลช่วยในการตัดสินใจว่าหนี้สินจะได้รับชำระเมื่อครบกำหนด
-ลูกค้า ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าอเนื่องของกิจการกรณีที่มีความสัมพันธ์กันมานาน หรือต้องพึ่งพาอาศัยกัน

ผู้ใช้งบการเงินและความต้องการข้อมูล