แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ บริษัทจำกัด

แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ บริษัทจำกัด

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/form_bj_powner.pdf