Category: ข่าวสารเกี่ยวกับบัญชี

รายจ่ายเพื่อการศึกษา

รายจ่ายเพื่อการศึกษา -สถานศึกษา หอสมุดหรือห้องสมุด หรือสถาบันวิจัย ทั้งนี้เฉพาะของทางราชการ -การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นการทั่วไป -กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างสถานศึกษา หอสมุด หรือห้องสมุดของทางราชการ -สถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคล อื่นและสถานศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รายจ่ายเพื่อการศึกษา

รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์

รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ -การส่งเสริม อนุรักษ์ และรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนคุ้มครอง สัตว์ป่า -การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ -การคุ้มครองและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมาย ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ -การส่งเสริม คุ้มครองและรักษาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกำหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา คุณภาพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ -การควบคุม ป้องกัน แก้ไข ตลอดจนการลดและขจัดอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ หรือภาวะมลพิษและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -กองทุนสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ -การบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ -การก่อสร้างถนนและได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ส่วนราชการและองค์การของรัฐบาลโดยไม่มีค่าตอบแทน ทั้งนี้เฉพาะส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลผู้รับโอนได้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในถนนดังกล่าว รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ต้องเป็นการจ่ายให้แก่กิจการตามโครงการพระราชดำริของทางราชการ หรือองค์การของรัฐบาล หรือองค์การกุศลสาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์

ธนาคารสินเชื่อ

คุณรู้ไหมว่า…ธนาคารคิดอย่างไรกับลูกค้าที่ต้องการให้สินเชื่อ ต้องควบคุมและกำหนดวงเงิน เพราะว่า ….. เป็นการบริหารและควบคุมด้านสินเชื่อให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของลูกค้า เป็นการสร้างความมั่นใจว่า ลูกค้าจะสามารถชำระหนี้คืนได้เป็นการคัดเลือกธุรกิจที่ธนาคารเห็นว่าน่าสนใจและมีแนวโน้มที่ดี จะให้สินเชื่อดีหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก …. ความสำคัญของลูกค้า เช่น เป็นรายเล็ก หรือรายใหญ่ และมีประวัติอย่างไร ลักษณะการประกอบธุรกิจ เช่น เป็นมืออาชีพหรือไม่ หรือมีผลงานที่น่าสนใจหรือไม่ สถานภาพของธุรกิจ เช่น มีฐานะมั่นคง มีสินค้าหลากหลาย เป็นผู้นำตลาด ปัจจุบันธนาคาร มีสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจนั้นๆ มากน้อยเพียงใด จะให้สินเชื่อซักเท่าไหร่ดี ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีหลักเกณฑ์การกำหนดที่คล้ายๆ กัน เช่น ปริมาณธุรกิจของลูกค้า ได้แก่ ยอดขาย เงื่อนไขการให้หรือได้รับ Credit รายได้ของลุกค้า ทุนของลูกค้า หลักประกันของลูกค้า คุณรู้ไหมว่า…ธนาคารคิดอย่างไรกับลูกค้าที่ต้องการให้สินเชื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ ( Doubtful Accounts ) ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทให้บริการ หรือขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ จะมีลูกหนี้จำนวนหนึ่งที่กิจการไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ซึ่งกิจการได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว จึงตัดออกจากบัญชีลูกหนี้ เรียกว่า หนี้สูญ (Bad Debt) โดยถือเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย แต่การติดตามทวงถามจากลูกหนี้อาจใช้เวลาคาบเกี่ยวระหว่างงวดบัญชี ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับรอบระยะเวลาของการขายหรือให้บริการ และทำให้มูลค่าของลูกหนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงได้มีการประมาณลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ในแต่ละงวดบัญชี เรียกว่า หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Accounts) ถือเป็นรายการปรับปรุงในวันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ เป็นบัญชีค่าใช้จ่าย หนี้สงสัยจะสูญ ( Doubtful Accounts )

ประเภทของธุรกิจ

ประเภทของธุรกิจ -กิจการร้านเจ้าของคนเดียว (Individual Proprietorship) เป็นกิจการขนาดเล็กไม่ต้องใช้เงินทุนมาก เจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารงานเอง รับผิดชอบในหนี้สินของกิจการโดยไม่จำกัดจำนวนหลักการบัญชีต้องแยกกิจการออกจากเจ้าของ ข้อดี คือบริหารงานอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจเกิดจากเจ้าของคนเดียวข้อเสีย คือ ขยายทุนได้น้อย เสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -ห้างหุ้นส่วน (Partnership) ธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร่วมกันเป็นเจ้าของโดยมีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วน กำหนดเงื่อนไขในการบริหารงาน การแบ่งกำไรและการมอบหมายให้เป็นผู้บริหาร แยกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็น 2 ชนิด คือ -ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน อาจจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่จดก็ได้ ถ้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าไม่จดทะเบียนมีฐานะเป็นคณะบุคคลเสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าไม่จดทะเบียนมีฐานะเป็นคณะบุคคลเสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องจะทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คน รับผิดชอบชำระหนี้สินของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จำกัดจำนวน หุ้นส่วนที่เหลืออาจจะเป้นผู้รับผิดชอบโดยจำกัดจำนวนหรือไม่จำกัดจำนวนก็ได้ ผู้บริหารงานจะต้องเป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบชำระหนี้สินของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จำกัดจำนวนเท่านั้น การเสียภาษีเงินได้เสียในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล -บริษัทจำกัด (Corporation or Limited Company) ต้องมีผู้ก่อการตั้งอย่างน้อย 3 คน ร่วมกันจดทะเบียนตั้งบริษัท โดยกำหนดวัตถุประสงค์จำนวนทุน จำนวนหุ้นจดทะเบียนชัดเจน ทุนของบริษัทต้องแบ่งเป็นหุ้นราคาตามมูลค่า (Par Value) ในราคาหุ้นละเท่า ๆ กัน เมื่อรับอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล ผู้ซื้อหุ้นมีฐานะเป็นเจ้าของ เรียกว่า ผู้ถือหุ้น ประเภทของธุรกิจ

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilites) -เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Related Parties) หมายถึง เงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน -เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น (Other Long-term Loans) หมายถึง เงินกู้ยืมจากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น รวมทั้งจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระคืน เกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่ในงบการเงิน ทั้งนี้ไม่รวมหนี้สินระยะยาวจากบุคคล -ประมาณการหนี้สิน (Porvisions) หมายถึง หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ ซึ่งสามารถประมูลค่าหนี้สินนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และเป็นภาระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ที่จะทำให้บริษัทสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว -หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (Other Non-crrent Liabelities) หมายถึง หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นนอกจากที่กำหนดให้ ตามรายการข้างบน หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilites)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) -เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investments) หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวตามที่กำหนดใน มาตรฐานการบัญชี เงินลงทุนดังกล่าวให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าหรือค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน -เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง (Long-term Loans to Felated Parties) หมายถึง เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามคำนิยาม ซึ่งไม่จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน -เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น (Other Long-term Investments) หมายถึง เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นที่มิใช่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากที่กำหนดให้แสดง -ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (Property , Plant and Equipment,Net) หมายถึงสินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการมีไว้เพื่อประโยชน์ในการผลิต เพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่า หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน โดยกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่า 1 รอบปีบัญชี สินทรัพย์ดังกล่าวให้ แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ -สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intanggible Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือค่าความนิยม -สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (Other Non-current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กำหนดให้แสดงไว้ในรายการข้างบน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ (Specificially Identifiable Intangible Assets) -สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีลักษณะแยกต่างหากจากกิจการโดยส่วนรวม สามารถระบุได้ทันทีว่าเป็นสินทรัพย์ชนิดใด มีมูลค่าเท่าใด สามารถระบุถึงต้นทุนที่ต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้สินทรัพย์มา เมื่อต้องการขายก็สามารถแยกขายได้ โดยไม่จำเป็นต้องขายกิจการทั้งหมด สินทรัพย์ประเภทนี้ได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ยี่ห้อการค้า สิทธิการเช่าและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกิจการ -สิทธิบัตร (Patents) หมายถึง สิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลมอบให้บุคคลในในการผลิตจำหน่ายและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่บุคคลนั้นได้ออกแบบประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาโดยบุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากการผลิต จำหน่ายและออกแบบแต่เพียงผู้เดียวในระยะเวลาหนึ่ง -สิทธิบัตรการประดิษฐ์ การประที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถให้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่สามารถให้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรมและพาณิชยกรรมได้ สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุ 20 ปี นับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตร -สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการอุตสาหกรรมและหัตถกรรมมีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตร สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (Cash and Deposits At Financial Institutions)เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืน เมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนด เช่น -ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่มีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่อย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ -เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภท จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา(เงินฝากประจำ)รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงิน -เช็คที่ถึงกำหนดชำระแต่ยังมิได้นำฝาก เช็คเดินทาง ดราฟท์ ของธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว (Current Investments) หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวตามที่กำหนดในมาตร ฐานการบัญชี เงินลงทุนดังกล่าวให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนและค่าเผื่อการด้อยค่าเงินทุน ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (Trade Account Receivables, Net) หมายถึง เงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสิน ค้าหรือบริการที่ได้ขายไปตามปกติและลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับ อันเกิดจากค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวทั้งนี้ให้รวมถึงลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าที่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกันด้วย ลูกหนี้การค้าดังกล่าวให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Shot-term Loans to Related Parties) รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ที่เกิดจาก การซื้อสินค้าหรือบริการ -เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (Other Short-term Loans) หมายถึง เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นที่ไม่ สามารถจัดเข้าลำดับข้างบนได้ -สินค้าคงเหลือ (Inventories) หมายถึง สินค้าสำเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทำ วัตถุดิบและ วัสดุใช้ในการผลิตเพื่อขายตามปกติของกิจการ -สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (Other Current Assets) หมายถึง […]

ผู้ใช้งบการเงินและข้อมูล

ผู้ใช้งบการเงินและความต้องการข้อมูล -ผู้ลงทุน เป็นเจ้าของเงินทุน รวมทั้งที่ปรึกษา ต้องการข้อมูลที่ช่วยในการพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนตากการลงทุน เพื่อตัดสินใจในการซื้อขายหรือถือเงินลงทุนนั้นต่อไป -ลูกจ้าง ลูกจ้างรวมทั้งกลุ่มตัวแทน ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงและความสามารถในการทำกำไรของนายจ้าง ใช้ประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายค่าตอบแทน บำเหน็จบำนาญและโอกาสในการจ้างงาน -ผู้ให้กู้ ต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการพิจารณาว่าเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะได้รับชำระเมื่อครบกำหนด -ผู้ขายสินค้าและเจ้าหนี้อื่น ต้องการข้อมูลช่วยในการตัดสินใจว่าหนี้สินจะได้รับชำระเมื่อครบกำหนด -ลูกค้า ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าอเนื่องของกิจการกรณีที่มีความสัมพันธ์กันมานาน หรือต้องพึ่งพาอาศัยกัน ผู้ใช้งบการเงินและความต้องการข้อมูล

Next Page »