Tag: จดเลิกบริษัท

การเลิกบริษัท

เลิกบริษัท คำขอ : แบบ ลช.1,หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรอง ให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ ลช.1) รายการ แบบ ลช.2 เอกสารประกอบรายการ -สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (ถ้ามี) -สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการตั้งผู้ชำระบัญชีหรือตั้งผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการทุกคนเป็นผู้ชำระบัญชี พร้อมทั้งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ดังกล่าว (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชีมิใช่กรรมการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก) -สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม) -สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน -สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) -หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เลิกบริษัท