จดทะเบียนบริษัท ใบลดหนี้ ( CREDIT NOTE )

ใบลดหนี้ ( CREDIT NOTE )
ใบ ลดหนี้ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการออกให้กับผู้ซื้อ สินค้าหรือบริการ โดยจะต้องนำภาษีขายจากการประกอบกิจการดังกล่าวไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี มูลค่าเพิ่มด้วย จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

– เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
– มีการขายสินค้าหรือบริการโดยได้ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (ใบกำกับภาษีอย่างย่อจะออกใบลดหนี้ได้จะต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ)
– หลังออกใบกำกับภาษีแล้วมีเหตุการณ์ที่ทำให้ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าสินค้า หรือบริการลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนก็ตาม อันมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. มีการลดราคาสินค้าที่ขายหรือบริการ
2. สินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
3. คำนวณราคาสินค้าหรือบริการผิดหรือสูงกว่าที่เป็นจริง
4. มีการลดราคาสินค้าหรือบริการขาดจำนวน
5. สินค้าชำรุดบกพร่อง , ไม่ตรงตามตัวอย่าง

ใบลดหนี้ ( CREDIT NOTE )

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave a Reply