ความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียน Vs สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

Click to rate this post!
[Total: 1051 Average: 5]

การจะดำเนินกิจการหรือธุรกิจใดๆก็ตาม จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสินทรัพย์เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนกิจการ เปรียบเสมือน “น้ำมันหล่อลื่นของเครื่องจักร” ที่จะช่วยให้ธุรกิจดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด ดังนั้น บริหารการเงินต้องให้ความสนใจและควบคุมและติดตามการบริหารสินทรัพย์ของกิจการให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้กิจการมีสภาพคล่องที่ดี ลดความเสี่ยงและมีความสามารถในการสร้างกำไรให้กับธุรกิจ

ซึ่งสินทรัพย์ของกิจการสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามอายุการใช้งาน ดังนี้

  1. สินทรัพย์ประเภทหมุนเวียน (Current Assets) เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายภายในระยะเวลา 1 ปี โดยกิจการใดๆจะต้องมีการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดและต้องสอดคล้องกับหนี้สินหมุนเวียนของกิจการเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกิจการต่อไป โดย สินทรัพย์หมุนเวียนที่สำคัญของกิจการ ได้แก่
  • เงินสดหรือเทียบเท่า (Cash and equivalents) หมายถึง เงินสดในมือของกิจการหรือเงินฝากธนาคาร ได้แก่ ธนบัตรเหรียญ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คเดินทางและดราฟต์ของธนาคาร ในส่วนสินทรัพย์ที่เทียบเท่าเงินสดหมายถึงเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เช่น เงินลงทุนที่มีวันครบกำหนดในระยะเวลา 3 เดือน เป็นต้น
  • หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (Short-term investments) หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย ทำให้สามารถกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ได้ทันที  เช่น หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ์ และทองคำ เป็นต้น
  • ลูกหนี้การค้า (Accounts receivable) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการ แต่ยังไม่ได้รับเป็นเงินสดเนื่องจากกิจการให้เครดิตเทอมกับลูกค้า เช่น 30 วัน , 60 วัน
  • สินค้าคงเหลือ (Inventories) หมายถึง สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างการผลิต วัตถุดิบและวัสดุโรงงานที่ใช้ผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดกำไรโดยตรงต่อกิจการ ซึ่งจำเป็นต้องมีการบริหารสินค้าให้มีประสิทธิภาพเกิดอัตราการหมุนเวียนให้เร็วที่สุดเพื่อให้กิจการมีสภาพคล่องที่ดี
  • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid expense) เป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการได้ชำระค่าใช้จ่ายนั้นไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้าหรือบริการมาจึงต้องบันทึกรายการเป็นสินทรัพย์ และเมื่อได้ใช้บริการแล้วจึงค่อยปรับปรุงรายการเป็นค่าใช้จ่าย
  1. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non – Current Assets)

คือ สินทรัพย์ที่มีลักษณะคงทนถาวร เพื่อไว้ใช้ในการดำเนินงานตามปกติของกิจการ และมีอายุการใช้งานนานกว่า 1 ปี ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน แต่เป็นตัวสนันสนุนสำคัญทำให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดย สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญของกิจการ ได้แก่

  • สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน (Tangible Fixed Asset) หมายถึงสินทรัพย์ที่จับต้องได้และมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี เช่น ที่ดิน อาคาร สำนักงาน เครื่องจักร เป็นต้น
  • สินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตน (Intangible Fixed Asset) หมายถึงสินทรัพย์ที่ไม่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ แต่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้ เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ค่าสัมปทาน เป็นต้น
  1. สินทรัพย์อื่น (Other Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่อาจจัดเข้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือสินทรัพย์ถาวรได้ เช่น เงินลงทุนระยะยาว หน่วยลงทุน กองทุนรวม ที่ดินที่มิได้มีไว้เพื่อดำเนินการ ที่ดินที่มีไว้เพื่อรอการใช้ประโยชน์ในภายหน้า รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี เป็นต้น

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่างก็มีความสำคัญต่อกิจการทั้งสิ้น ดังนั้นการจัดการและบริหารสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะทำให้กิจการมีสภาพคล่องและมีรายงานผลที่ดีปรากฏอยู่ในงบการเงิน

(Visited 300 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top