ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

Click to rate this post!
[Total: 88 Average: 5]

หากมองย้อนไปในอดีต รูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมคือ รูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว เพราะการบริหารงานไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีการจดทะเบียน สามารถจัดตั้งหรือล้มเลิกกิจการได้โดยง่าย อย่างไรก็ตามเมื่อเศรษฐกิจมีการพัฒนามากขึ้น ปัจจัยการดำเนินธุรกิจเริ่มมีการปรับเปลี่ยน อีกทั้งระบบภาษีเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อกิจการมากขึ้น

ดังนั้น รูปแบบธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนจึงเริ่มเข้ามีบทบาทสำคัญ ด้วยข้อดี คือ มีระบบการบริหารงานเป็นขั้นตอน มีหุ้นส่วนร่วมลงทุนทั้งทางด้านเงินทุน ความรู้ ความชำนาญทำให้กิจการมีโอกาสเติบโต อีกทั้งการดำเนินการทางด้านกฏหมายและระบบภาษีมีประสิทธิภาพมากกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว  นอกจากนี้อัตราค่าธรรมเนียมถูกและขั้นตอนการจดทะเบียนยังง่ายกว่าการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท ด้วยข้อดีดังกล่าวนี้จึงทำให้การดำเนินธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนได้รับความนิยม จนเป็นรูปแบบธุรกิจที่นิยมจัดตั้งมากที่สุดในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ ที่ต้องการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนแต่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการการปฏิบัติ ซึ่งบทความนี้ จะนำเสนอขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญคือบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงทำธุรกิจและมีหน้ารับผิดชอบร่วมกันทั้งเงินทุนและหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจการโดยไม่จำกัดความรับผิดชอบ โดยห้างหุ้นส่วนสามัญจะทำการจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ซึ่งหากทำการจดทะเบียนจะถูกเรียกในนามว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” สถานะเป็นนิติบุคคลทั้งทางแพ่งและทางอาญา

โดยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จะต้องมีการเตรียมการที่สำคัญ คือ

  • หุ้นส่วนทุกคนทำการตกลงกันในเรื่องสำคัญ เช่น ชื่อที่อยู่ของหุ้นส่วนทุกคน จำนวนเงินลงทุนของแต่ละคน วัตถุประสงค์ของกิจการ สถานที่ตั้ง ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ (ผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการแทนหุ้นส่วนทั้งหมด) และข้อจำกัดหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี) พร้อมทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ขอตรวจสอบและทำการจองชื่อห้างหุ้นส่วน เพื่อไม่ให้มีชื่อซ้ำกับห้างหุ้นส่วนอื่นๆที่ได้จัดตั้งไปก่อนหน้าแล้ว
  • จัดทำตรายางของห้างหุ้นส่วนและกรอกรายละเอียดในเอกสารคำขอจดทะเบียนให้ครบถ้วน

จากนั้นหุ้นส่วนทุกคนไปจดทะเบียนพร้อมกันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำแทนได้ หรือใช้วิธียื่นขอออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th เมื่อนายทะเบียนจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จากนั้นให้พิมพ์เอกสารคำขอจดทะเบียนพร้อมลงลายมือชื่อและตราประทับและส่งกลับมาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทางไปรษณีย์

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แตกต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญ เนื่องจากประกอบไปด้วยหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ หุ้นส่วนประเภทรับผิดชอบหนี้สินแบบไม่จำกัด และหุ้นส่วนประเภทรับผิดชอบหนี้สินแบบจำกัด โดยกฏหมายบังคับให้ธุรกิจประเภทนี้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

โดยก่อนการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วนทุกคนจะต้องทำการตกลงในเรื่องสำคัญ ดังนี้

  1. จำนวนเงินลงทุนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะนำมาลงทุน โดยต้องกำหนดระยะเวลาชำระเงินและควรทำการชำระให้ครบก่อนทำการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
  2. กำหนดวัตถุประสงค์ของกิจการ เพื่อความคล่องตัวในการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนกิจการค้า
  3. การแบ่งส่วนผลกำไรและความรับผิดชอบกรณีกิจการขาดทุนตามประเภทของหุ้นส่วน
  4. แต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ (หุ้นส่วนผู้จัดการคือ ผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด) โดยต้องแต่งตั้งจากหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้น

หลังจากมีการเจรจาข้อตกลงต่างๆที่สำคัญพร้อมทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีการขั้นตอนดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเช่นเดียวกับการจดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เพียงแต่ระบุรายการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด และเมื่อการจดทะเบียนเสร็จสิ้น จะได้รับเอกสารเป็นหนังสือสำคัญการจดทะเบียน หนังสือรับรองพร้อมทั้งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายต่อไป

จะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนสามารถกระทำได้ง่ายดังขั้นตอนที่กล่าวไปข้างต้น แต่หัวใจสำคัญก่อนเริ่มต้นจดทะเบียน คือ เจ้าของกิจการ/หุ้นส่วนทำการเจรจา ตกลงและวางแผนร่วมกันและเลือกรูปแบบธุรกิจได้เหมาะสมกับกิจการของตน เพราะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยบริหารต้นทุนช่วยเพิ่มกำไรให้กับกิจการ

(Visited 22 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top