การบังคับกฏหมายภาษีอากร

Click to rate this post!
[Total: 81 Average: 5]

การบังคับ (Sanction) ตามบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากร
เพื่อประโยชน์ในการบังคับให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายจึงจำเป็นต้องมีบทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฎิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งแบ่งบทบัญญัติออกเป็น 3 ชนิด ดังต่อไปนี้
-โทษทางอาญา มีบทลงโทษทั้งปรับหรือจำคุกหรือทั้งปรับทั้งจำ
-โทษทางแพ่ง มี 2 อย่างคือ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
เบี้ยปรับ หมายถึง การเพิ่มจำนวนเงินภาษี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีอากรประเมินตนเองไม่ถูกต้อง ทำให้เสียภาษีน้อยกว่าที่ควรต้องเสีย กฎหมายกำหนดให้เพิ่มจำนวนขึ้นจากที่เสียตามปกติเป็นอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่า ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี
เงินเพิ่ม หมายถึง เงินที่เพิ่มขึ้นหรือดอกเบี้ยจากการชำระภาษีเกินกำหนดเวลาถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรไม่ชำระค่าภาษีอากรภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายก็จะต้องเสียดอกเบี้ยหรือ “เงินเพิ่ม” ด้วย โดยปกติจะคิดร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

การบังคับ (Sanction)

(Visited 11 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top