หนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง หนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างหนังสือรับรองนิติบุคคล ภาษาอังกฤษ

Click to rate this post!
[Total: 1650 Average: 5]

หนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ

เอกสารเรื่องหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษนั้นเป็นเอกสารเฉพาะ กล่าวคือมีหรือไม่มีในทุกหน่วยงานองค์กรก็ได้ แต่ธุรกิจที่ดำเนินกิจการสามารถมีหนังสือหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษได้โดยยื่นเรื่องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development) ทั้งนี้เราจะสามารถแบ่งประเภทหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์หลัก ๆ ไปดังต่อไปนี้

  1. กรณีบริษัทที่มีบริษัทหน่วยงานองค์กรที่มีเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนอยู่แล้ว

กล่าวคือบุคคลหรือหน่วยงานองค์กรต้องการเอกสาร “คำขอหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ (Application for Certificate in English)” (แบบ บธ.2) เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะต้องผ่านการรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development) เพื่อดำเนินวัตถุประสงค์นั้นให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทจะสามารถขอเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าวนี้ได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development) ด้วยตนเอง หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้โดยตรงที่ www.dbd.go.th

รูปแบบเอกสารหลักฐานฉบับนี้นอกจากจะให้ข้อมูลเฉพาะของทางบริษัทแล้ว ผู้ขอเอกสารฉบับนี้จะต้องมีการระบุความประสงค์ในการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ (Application for Certificate in English) ฉบับนี้เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานสำหรับกรณีใดกรณีหนึ่ง ได้แก่ ศาล, สถาบันการเงิน (เพื่อใช้สำหรับยื่นธนาคารหรืออื่น ๆ ), หน่วยงานราชการ, ทำนิติกรรม(เรื่องเกี่ยวข้องทางกฎหมาย), อื่น ๆ (จะต้องมีการระบุ) และจะมีดำเนินการค่าระบุรายการที่จะแสดงข้อมูลในเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ รายการละ 40 บาท เช่น ต้องการระบุข้อ 1.ชื่อหุ้นส่วนและเงินลงหุ้น, ระบุข้อ 5. วัตถุประสงค์, ระบุข้อ 6. รายการอื่นที่ให้ประชาชนทราบ (ถ้ามี) สมมติว่าทั้งหมด 3 ข้อ จะคิดเป็น 3 รายการ ดังนั้นค่าดำเนินการทั้งหมด 120 บาทนั้นเอง เป็นต้น

  1. กรณีบริษัทหรือนิติบุคคลยังไม่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ และต้องการยื่นแจ้งยืนยันชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ

สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานองค์กรที่ยังไม่ได้มีชื่อธุรกิจของตนเองอย่างชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทจะสามารถขอเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าวนี้ได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development) ด้วยตนเอง หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้โดยตรงที่ www.dbd.go.th  เรียกว่าแบบแจ้งยืนยันข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะมีเอกสารดังนี้

  • แบบแจ้งยืนยัน ชื่อ – นามสกุลหุ้นส่วน/กรรมการและที่ตั้งสำนักงานแห้งใหญ่ เป็นภาษาอังกฤษ (ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะต้องลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในเอกสารฉบับนี้ด้วยเช่นกัน)
  • หนังสือแจ้งชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะใช้เฉพาะกรณีของบริษัทที่ยังไม่เคยได้มีการยื่นแจ้งชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษมาก่อน
  • หนังสือมอบอำนาจ

การดำเนินการสามารถทำได้ด้วยวิธีการนำเอกสารแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบด้วยยื่นเอกสารด้วยตนเอง หากมีกรรมการผู้ที่มีอำนาจหลายคน หรือหุ้นส่วนหลายคน สามารถมีตัวแทนคนใดคนหนึ่งมายื่นได้ หรืออีกกรณีคือหากไม่มีผู้มีอำนาจลงนามมายื่นด้วยตนเอง ก็สามารถทำหนังสือมอบอำนาจและรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแนบมาด้วย เพื่อยื่นและดำเนินการแทนได้เช่นกัน

(Visited 648 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top