การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติตามมาตรา 65 ทวิ ซึ่งมีราย ละเอียดดังนี้
-รายการที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ตรีไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย(รายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี ดูรายละเอียดในลำดับถัดไป)
-ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินให้หักได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่กำหนดโดย พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145 ) ดังนี้
-การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละของมูลค่าต้นทุน ตามประเภทของทรัพย์สินดังต่อไปนี้
ประเภททรัพย์สิน ร้อยละ
อาคาร
-อาคารถาวร 5
-อาคารชั่วคราว 100

การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

(Visited 11 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top