เอกสารทางการบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) เอกสารที่ผู้ซื้อจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งว่าต้องการสินค้าประเภทใด ชนิดใด ปริมาณเท่าไร และคุณภาพอย่างไร ไว้ในใบสั่งซื้อ และส่งไปให้ผู้ขายทราบ
-ใบกำกับสินค้า (Invoice) เอกสารที่ผู้ขายจัดทำขึ้นเพื่อส่งไปให้ผู้ซื้อพร้อมกับสินค้าใบกำกับสินค้านี้ควรทำอย่างน้อย 2 ฉบับ ต้นฉบับส่งให้ผู้ซื้อพร้อมกับสินค้า สำเนาส่งให้แผนกบัญชี เพื่อบันทึกรายการขายสินค้า กิจการค้าปลีกที่มีการขายเชื่อจะทำใบขาย (Sales Slip)
-ใบหักหนี้ หรือใบรับคืน (Credit Memaorandum or Credit Note)เอกสารที่ผู้ขายออกให้ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วปรากฏว่าสินค้านั้นส่งผิดคำสั่ง หรือสินค้าชำรุด หรือคิดราคาสินค้ามากเกินไป จะแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าได้บันทึกการหักหนี้ให้แล้ว ใบหักหนี้จัดทำขึ้นอย่างน้อย 2 ฉบับ ส่งให้แก่ผู้ซื้อเพื่อแจ้งลดหนี้ให้ และสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบเอกสารที่ผู้ซื้อแจ้งมาขอให้หักหนี้ คือใบขอลดหนี้
-ใบลดหนี้ หรือใบส่งคืน (Debit Memorandum or Debit Note)เอกสารที่ผู้ซื้อจัดทำส่งให้ผู้ขาย เพื่อให้ทราบว่าได้บันทึกบัญชีลดหนี้บางส่วนสำหรับสินค้าที่ส่งคืน หรือจำนวนที่ได้ลดแล้ว ใบขอลดหนี้ หรือใบส่งคืนจัดทำขึ้นอย่างน้อย 2ฉบับ ต้นฉบับส่งให้แก่ผู้ขายเพื่อขอลดหนี้และสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบเอกสารที่ผู้ขายแจ้งตอบให้หักหนี้ คือใบหักหนี้
-ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เอกสารที่ผู้ขายจะออกให้ผู้ซื้อในกรณีขายสินค้าเป็นเงินสด หรือรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และใบเสร็จรับเงินนี้ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการขายสินค้าเป็นเงินสด และการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
-ใบกำกับภาษี(Tax Invioce)เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำ และออกให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่ขายสินค่าหรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินาค้า หรือบริการ และจำนวนภาษีมู่ลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการทั้งนี้ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนราชาการออกให้ในการขายทอดตลาด รวมทั้งใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ถือเป็นใบกำกับภาษีด้วย

เอกสารทางการบัญชี

(Visited 26 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.