ประเภทของธุรกิจ

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ประเภทของธุรกิจ
-กิจการร้านเจ้าของคนเดียว (Individual Proprietorship) เป็นกิจการขนาดเล็กไม่ต้องใช้เงินทุนมาก เจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารงานเอง รับผิดชอบในหนี้สินของกิจการโดยไม่จำกัดจำนวนหลักการบัญชีต้องแยกกิจการออกจากเจ้าของ ข้อดี คือบริหารงานอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจเกิดจากเจ้าของคนเดียวข้อเสีย คือ ขยายทุนได้น้อย เสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-ห้างหุ้นส่วน (Partnership) ธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร่วมกันเป็นเจ้าของโดยมีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วน กำหนดเงื่อนไขในการบริหารงาน การแบ่งกำไรและการมอบหมายให้เป็นผู้บริหาร แยกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็น 2 ชนิด คือ
-ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน อาจจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่จดก็ได้ ถ้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าไม่จดทะเบียนมีฐานะเป็นคณะบุคคลเสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าไม่จดทะเบียนมีฐานะเป็นคณะบุคคลเสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องจะทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คน รับผิดชอบชำระหนี้สินของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จำกัดจำนวน หุ้นส่วนที่เหลืออาจจะเป้นผู้รับผิดชอบโดยจำกัดจำนวนหรือไม่จำกัดจำนวนก็ได้ ผู้บริหารงานจะต้องเป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบชำระหนี้สินของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จำกัดจำนวนเท่านั้น การเสียภาษีเงินได้เสียในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
-บริษัทจำกัด (Corporation or Limited Company) ต้องมีผู้ก่อการตั้งอย่างน้อย 3 คน ร่วมกันจดทะเบียนตั้งบริษัท โดยกำหนดวัตถุประสงค์จำนวนทุน จำนวนหุ้นจดทะเบียนชัดเจน ทุนของบริษัทต้องแบ่งเป็นหุ้นราคาตามมูลค่า (Par Value) ในราคาหุ้นละเท่า ๆ กัน เมื่อรับอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล ผู้ซื้อหุ้นมีฐานะเป็นเจ้าของ เรียกว่า ผู้ถือหุ้น

ประเภทของธุรกิจ

(Visited 58 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.