Tag: กรมศุลกากร

กระบวนการทางกรมศุลกากร

กระบวนการทางกรมศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า -การนำเข้ามาในราชอาณาจักร หมายถึง การนำของใดๆจากภายนอกราชอาณาจักรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยการขนส่งทางเรือ ทางอากาศยาน ทางรถไฟ ทางบก ทางท่อส่ง ทางสายส่ง ทางไปรษณีย์ เป็นต้น -ในการผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือที่ หรทอสนามบินศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าว่ามีชื่อส่งของถึง -เพื่อประโยชน์ในการผ่านพิธีการหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร และจะขนเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก ให้ดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือสนามบินศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าว่ามีชื่อส่งของถึงใคร กระบวนการทางกรมศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า